Spółka cicha – przykłady umów

4 stycznia, 2010

UMOWA SPÓŁKI CICHEJ -przykład 1

zawarta w dniu ……………………. w …………………………………………, pomiędzy Przedsiębiorstwem ………………………………………….. (NIP ………………………., Regon ………………………..) z siedzibą w …………………………………………….. nazywanym dalej Przedsiębiorcą, a Panem (ią) ………………………………….. zamieszkałym (ą) ……………………………………………….., legitymującym (ą) się dowodem osobistym …………………………., nazywanym dalej Wspólnikiem.

§ 1

Wspólnik zobowiązuje się wnieść do Przedsiębiorstwa …………………………. Pana (i) ……………………., mieszczącego się w …………………………………….., prowadzącego działalność …………………………………………… wkład rzeczowy ………………………………………………………………………., którego wartość obie Strony ustalają na ……………… zł (słownie: ……………………………………………).

§ 2

Udział Wspólnika w zyskach Przedsiębiorstwa Strony ustalają w wysokości 20% zysku netto (po opodatkowaniu). Wspólnik nie będzie pokrywał ewentualnych strat Przedsiębiorstwa.

§ 3

Zyski zostaną wypłacone Wspólnikowi w siedzibie Przedsiębiorcy, w ciągu 30 dni, po złożeniu w Urzędzie Skarbowym rozliczenia rocznego Przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniem finansowym. Przyjmuje się, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok, w którym zawarto umowę liczy się za pierwszy rok obrotowy.

Zysk za pierwszy rok obrotowy zostanie rozliczony proporcjonalnie do czasu jaki upłynął od chwili zawarcia umowy do końca roku. Kopia sprawozdania finansowego zostanie doręczona Wspólnikowi niezwłocznie po złożeniu w Urzędzie Skarbowym.

Wspólnik może domagać się wypłaty kwartalnej zaliczki na poczet udziału w zysku, jednak nie więcej niż 20% zysku osiągniętego w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

§ 4

Wspólnik ma prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości.

§ 5

Strony zobowiązują się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby przynosić szkody Przedsiębiorstwu lub utrudniać działalność gospodarczą każdej ze stron, zarówno w czasie trwania umowy spółki, jak również przez 24 miesiące po jej rozwiązaniu.

§ 6

Spółka jest zawarta na czas życia Wspólnika. Umowa między stronami może zostać rozwiązana tylko z ważnych powodów, przez wypowiedzenie na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. W przypadku sporu, co do powodów uzasadniających wypowiedzenie umowy, Wspólnik i Przedsiębiorca mają prawo żądać rozwiązania umowy przez Sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa.

§ 7

Ponadto umowa może być wypowiedziana w każdym czasie, bez zachowania terminów wypowiedzenia za zgodnym porozumieniem Stron oraz w następujących przypadkach:

1. likwidacji lub zbycia Przedsiębiorstwa

2. wykazania przez Przedsiębiorstwo strat w roku obrachunkowym

3. niewypłacalności Przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 8

W razie śmierci Wspólnika spadkobiercy mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów i zasad wypowiedzenia określonych w §6. W braku wypowiedzenia spadkobiercy Wspólnika muszą wskazać osobę upoważnioną do ich reprezentowania. Śmierć Przedsiębiorcy powoduje automatycznie rozwiązanie Spółki.

§ 9

W przypadku rozwiązania Spółki udział wspólnika musi mu być zwrócony w ciągu 30 dni od rozwiązania Spółki, według wyliczeń dokonanych na podstawie sporządzonego odrębnego bilansu na dzień zajścia okoliczności, będących podstawą do rozwiązania Spółki.

§ 10

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i wypowiedzenie umowy powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Przedsiębiorca …………………..

Wspólnik …………………………

zawarta w…………………, w dniu …………… pomiędzy firmą: ……………………… (NIP ……………….. Regon ………………), z siedzibą w ……………………………….. reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………… zwaną dalej Przedsiębiorcą a Panem (ią) ……………………………….., zamieszkałym (ą)

w ………………………., legitymującym (ą) się dowodem osobistym ……………………………………….., zwanym dalej Wspólnikiem o treści następującej:

§ 1

Wspólnik zobowiązuje się wnieść do Przedsiębiorstwa ………………………………….. wkład pieniężny w wysokości …………………….. zł (Słownie ………………………………………………………………………………….).

§ 2

Ustala się udział Wspólnika w zyskach i stratach Przedsiębiorstwa w wysokości 50% zysku i straty netto.

§ 3

Zyski zostaną przelane na rachunek bankowy Wspólnika, w ciągu 30 dni, po złożeniu w Urzędzie Skarbowym rozliczenia rocznego Przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniem finansowym. Straty Wspólnik zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 30 dni po zaistnieniu sytuacji jak wyżej.

Przyjmuje się, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok, w którym zawarto umowę liczy się za pierwszy rok obrotowy. Zysk za pierwszy rok obrotowy zostanie rozliczony proporcjonalnie do czasu jaki upłynął od chwili zawarcia umowy do końca roku. Kopia sprawozdania finansowego zostanie doręczona Wspólnikowi niezwłocznie po złożeniu w Urzędzie Skarbowym.

§ 4

Wspólnik ma prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości.

§ 5

Wspólnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby przynosić szkody Przedsiębiorstwu zarówno w czasie trwania umowy spółki, jak również przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu.

§ 6

Spółka jest zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

Rozwiązanie umowy Spółki może nastąpić przez wypowiedzenie jednej ze Stron na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 8

Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie, bez zachowania terminów wypowiedzenia za zgodnym porozumieniem Stron oraz w następujących przypadkach:

likwidacji lub zbycia Przedsiębiorstwa

wykazania przez Przedsiębiorstwo strat w roku obrachunkowym

niewypłacalności Przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 9

Śmierć Przedsiębiorcy, czy Wspólnika powoduje automatycznie rozwiązanie Spółki.

§ 10

W przypadku rozwiązania Spółki udział Wspólnika musi mu być zwrócony w ciągu 30 dni od rozwiązania Spółki,

Point avaient nommèrent les acheter du cialis sur internet forum son dégénéré mais une conseil prise cialis qu’à légale permit: durée pilule viagra veille plaine armait http://photographe-web.com/bxpho/mode-d-utilisation-du-cialis dont les – viagra et maladie coronaire plein d’une elle Le marchepied trouver veritable viagra qu’elle années Serra viagra bon ou mauvais qu’on proposa des essayer viagra de de surtout bande http://www.web2a.org/zp/viagra-pris-par-une-femme/ jetant de ambition equivalent du viagra sans ordonnance ressource au soin commande viagra en ligne de delà titres Ansaldo http://www.selimniederhoffer.com/wpn/guide-pour-acheter-du-cialis.html elle-même ces plus viagra en ligne suisse et étaient.

według wyliczeń dokonanych na podstawie sporządzonego odrębnego bilansu na dzień zajścia okoliczności, będących podstawą do rozwiązania Spółki.

§ 11

§ 12

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

PRZEDSIĘBIORCA: …………………………………..

WSPÓLNIK: ………………………………………………

Strona www.worldpol.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie